2021. godina

      U toku 2021. godine po raspisanom konkursu JP "Srbijašume" za monitoring beloglavog supa u SPC rezervatu Klisura reke Mileševke, udruženju"Jadovnik" poveren je ovaj posao. U toku godine izvršena su 4 brojanja, od vremena kada su beloglavi supovi zauzeli gnezda, koje je uradjeno kao prvo brojanje, zatim broj parova koliko ih je na gnezdima i koliko je parova izleglo mladunce - drugo brojanje. Treće brojanje, uradjeno je pred poletanje mladunaca i u dane poletanja. Zimsko brojanje i koliko parova je ostalo u koloniji, uradjeno je krajem novembra i poćetkom decembra 2021 godine.

        Nakon izvršenih brojanja i napisanog izveštaja od strane, ornitologa Dr. Slobodana Puzovića, zaključak za 2021. godinu je:

- Zauzelo gnezda 55 parova             
- Položilo jaja 55 para               
- Broj operjanih mladunaca 42.

Na hranilište Kašan iznešeno je 47.690 kg hrane životinjskog porekla.

                                                                                            2020. godina

     U toku 2020. godine po raspisanom konkursu JP "Srbijašume" za monitoring beloglavog supa u SPC rezervatu Klisura reke Mileševke, udruženju"Jadovnik" poveren je ovaj posao. U toku godine izvršena su 4 brojanja, od vremena kada su beloglavi supovi zauzeli gnezda, koje je uradjeno kao prvo brojanje, zatim broj parova koliko ih je na gnezdima i koliko je parova izleglo mladunce - drugo brojanje. Treće brojanje, uradjeno je pred poletanje mladunaca i u dane poletanja. Zimsko brojanje i koliko parova je ostalo u koloniji, uradjeno je krajem novembra i poćetkom decembra 2020. godine.

Nakon svih četiri brojanja i napisanog izveštaja od strane, ornitologa Bratislava Grubača, zaključak za 2020. godinu je:

- Zauzelo gnezda 46 parova             
- Položilo jaja 43 para               
- Broj operjanih mladunaca 38.

Udruženje "Jadovnik" od formiranja 2009. godine, radi dva puta u toku godine monitoring beloglavog supa u klisuri reke Mileševke. Prvi monitoring, radi se nakon gneždjenja i izleganja mladunaca u periodu april-jun a drugi u periodu novembar - decembar. U prvom brojanju utvrdjuje se koliko je gnezda aktivno i koliko se izleglo mladih a u dugom radi se brojanje jedinki tj. koliko je jedinki ostalo u koloniji.

U maju 2019. godine, uradjeno je brojanje gnezedećih parova u klisuri MIleševke. Preciznim brojanjem gnezda sa 6. izabranih pozicija na području klisure, izbrojano je 35 aktivnih gnezda iz kojih su iz 32 poleteli mladunci u toku leta. Brojanje gnezda uradili su članovi udruženja "Jadovnik" sa svojim sredstvima za osmatranje i fotografisanje. Sva gnezda su fotgrafisana i obeležena rednim brojevima o čemu je sačinjen poseban izveštaj koji se čuva u arhivi udruženja.

Dana 23. novembra, članovi udruženja "Jadovnik" uradili su zimski cenzus mileševske kolonije beloglavog supa u klisuri reke Mileševke. Nakon uradjenog brojanja, mileševska kolonija beloglavog supa beleži blagi rast od 82 ptice u odnosu na prošlu godinu kada je izbrojano 75 ptica. Udruženje je uradilo brojanje svojim sredstvima.